Terms of Use

ข้อกำหนดการใช้งาน

การเข้าถึงเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ เงื่อนไข การใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานอย่างละเอียด ดังนั้นการที่ท่านเข้าเว็บไซต์นี้ จะถือว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานตามแต่ละระยะเวลา และจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ ซึ่งจะถือว่ามีผลบังคับใช้ในทันทีนับจากมีการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ fuse-film.com ไม่มีหน้าที่ในการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขการให้บริการเป็นรายบุคคล และการที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์อยู่ ภายหลังจากการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน จะถือว่าท่านตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขดังกล่าว

1. การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ (รวมถึงการส่ง การโพสต์ และการส่งผ่านไม่ว่าในลักษณะใด) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์จากเขตประเทศอื่นที่ใด ซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์อาจถูกถือว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกกฎหมาย ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์จากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย เราจะถือว่าท่านเลือกที่จะเข้าเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง และท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ของประเทศซึ่งท่านเข้าถึงเว็บไซต์เอง

2. เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมถึงการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล เนื้อหา กราฟิค เสียง วีดีโอ ลิงค์ (ของบุคคลภายนอกหรือลิงค์ลักษณะอื่น)  รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) เป็นการจัดให้แบบ “ตามที่เป็น” และอยู่บนพื้นฐาน “ตามที่มี” ซึ่งหมายถึงว่าเราไม่ได้ให้การรับประกัน ยืนยัน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัยกับบุคคลใด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 
(2.1) ไม่รับประกันการเข้าถึงและพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในการเข้าชมของท่าน และไม่ได้รับประกันว่า เว็บไซต์จะไม่ถูกแทรกแซงหรือ ไม่มีความผิดพลาด ไม่ว่ากรณีใด
 
(2.2) ไม่รับประกันกรรมสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และเนื้อหาของเว็บไซต์ว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลใดๆ
 
(2.3) ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์หรือเซอร์เวอร์ที่ใช้สำหรับเว็บไซต์นี้ จะปราศจากไวรัส มัลแวร์ หรือองค์ประกอบอันมีอันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นองค์ประกอบที่อาจมีผลทำลาย หรือกระทบการทำงานของโค้ด โปรแกรม 
 
(2.4) ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์จะสามารถใช้ได้กับทุกซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะมั่นคงปลอดภัยปราศจากปัญหาใดๆ
 
(2.5) ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์จะสร้างความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้งาน หรือคุณสมบัติ ไม่ว่าจะ เป็นในแง่การใช้งานเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป หรือจุดประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ
 
(2.6) ไม่รับประกันว่า ข้อมูลบนเว็นไซต์นั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง โดยปราศจากการก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สามารถเชื่อถือได้ หรือมีผลบังคับได้ทั้งหมด
 
(2.7) ไม่รับประกันว่า ความบกพร่อง และ/หรือความขัดข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ จะได้รับการแก้ไขโดยทันที
 
(2.8) ไม่รับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา ข้อมูลใดๆ ที่เป็นของบุคคลภายนอก

3. ไม่ว่ากรณีใดๆ fuse-film.com จะไม่รับผิดสำหรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง (โดยไม่จำกัดเพียง) ความรับผิดที่เกิดจากความผิดพลาด หรือการละเลยใดๆ ในส่วนของเนื้อหาดังกล่าว และจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาต่างๆ ของท่าน
 

4. fuse-film.com ไม่รับผิด หรือไม่มีความรับผิดสำหรับความเสียหาย หรือความสูญเสีย (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้ หรือไม่สามารถใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหาบน เว็บไซต์

5. ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเนื้อหา รูปแบบ รวมถึงรูปแบบฟังก์ชั่นการใช้งานของเว็บไซต์ หรือปิดเว็บไซต์ รวมถึงปฏิเสธ หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของ ที่อยู่ IP Address บางที่อยู่ ไม่ว่าเวลาใด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และโดยไม่ต้องระบุเหตุผลไม่ว่ากรณีใด

6. เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ซึ่งไม่ได้รับการสร้างหรือดำเนินการโดย fuse-film.com กรณีที่ท่านใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว ถือว่าท่านรับความเสี่ยงดังกล่าวเอง และfuse-film.com จะไม่รับผิดชอบ และไม่ให้การรับประกันความพร้อมใช้งานหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว และจะไม่ถือว่าfuse-fil.com ให้การสนับสนุนหรือแนะนำ หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลภายนอกดังกล่าว ดังนั้น fuse-film.com ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ (เช่น ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจัน หรือกระบวนการอันตรายหรือมีความเสี่ยงอื่นๆ) ที่เกิดขึ้นจากการเปิดให้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว
 

7. ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ส่งมาให้แก่ fuse-film.com ไม่ว่าจะเป็นการให้ผ่านเว็บไซต์ หรือการให้ด้วยวิธีการอื่นๆ จะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขของ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

8. ด้วยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(8.1) ไม่ใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดที่จะเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง เป็นการหลอกลวง การข่มขู่ หรือดำเนินการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรืออันตราย หรือดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดการโต้แย้งได้ไม่ว่าในลักษณะใด และไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับจุดประสงค์หรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว
 
(8.2) ไม่ใช้เว็บไซต์ เพื่อการหมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือใช้เว็บไซต์ไปในลักษณะที่จะกระทบสิทธิของบุคคลอื่น หรือของ fuse-film.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในลักษณะการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นๆ
 
(8.3) ไม่แทรกแซง หรือสร้างผลกระทบต่อการดำเนินการของเว็บไซต์ เซอร์เวอร์ หรือเครือข่ายที่เว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการเข้าถึง และไม่ละเมิดกระบวนการ เงื่อนไข นโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเครือข่ายดังกล่าว
 
(8.4) ไม่ส่งหรือก่อให้เกิดไวรัส หรือคอมพิวเตอร์โค้ดที่มีอันตราย หรือแทรกแซงกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ หรืออาจเป็นไวรัส หรือโค้ดที่มีเป้าหมายสร้างความเสียหายต่อกระบวนการดำเนินงาน หรือกระบวนการติดตามการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเว็บไซต์
 
(8.5) ไม่ลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินใดๆ ที่แสดงไว้จากเว็บไซต์
 
9. ถ้าบทบัญญัติใดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่ว่าส่วนใดถือว่าโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายใดๆ ผลกระทบของการโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีเฉพาะเหนือบทบัญญัติเฉพาะดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีผลกระทบไปยังบทบัญญัติส่วนอื่น
 
10. ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย และท่านตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในการนำข้อขัดแย้งใดๆ สู่ศาลประเทศไทย เพื่อยุติหรือแก้ไขข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านตกลงสละสิทธิอย่างเพิกถอนไม่ได้ ภายใต้กรอบสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตว่า ท่านจะไม่โต้แย้งในส่วนของสิทธิซึ่งท่านมี หรืออาจมีเกี่ยวข้องกับการเลือกสถานที่ระงับข้อโต้แย้งด้วยกระบวนการศาลประเทศไทยดังกล่าว และสละสิทธิที่จะโต้แย้งว่าการระงับข้อขัดแย้งในศาลประเทศไทยไม่เหมาะสมและไม่สะดวก