Production
Portal

Pimlapas Promsen

ภาพยนตร์ที่ดีในตัวมุมมองผู้เขียน คือ ภาพยนตร์ที่สามารถเข้าถึงจิตใจของผู้คนได้ ไม่ว่าจะในรูปแบบหรืออารมณ์ใด

การได้สร้างภาพยนตร์ที่สามารถปลอบโยนผู้คนได้ จึงเป็นความต้องการสูงสุดในการทำภาพยนตร์ค่ะ

Contacts

pimlapatlin@gmail.com

0988432461

mylittlebear.