Production
Portal

น้องกายยายนวล

ความแตกต่างของช่วงวัย ที่ต่างgeneration ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในปัจจุบัน ภาพยนตร์จะกล่าวถึงเรื่องราวของกายกับยายนวลซึ่งคือตัวอย่างของคนต่างวัยที่มีความต่างทั้งทางค่านิยม สังคม ความชอบ หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวัน แต่แล้วกลับมีวัฒนธรรม ความงามบางอย่างภายในประเทศไทยที่เป็นทั้งเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนในประเทศได้นำพาให้สองยายหลานนั้นกลับมาเชื่อมความสัมพันและเปิดใจให้กันและกันมากขึ้น

Contacts

rattasart.sang@gmail.com

0929797636

Sanrat.a