The New Kitchen

Play Video
เดชบดินทร์ โพธิ์ศรี

The New Kitchen

เรื่องราวของการสอบถามที่มาที่ไปของครัวใหม่ของบ้านที่ไม่เคยถูกใช้งานจนสภาพสกปรกและเสื่อมโทรมตามกาลเวลา