The Bridge of Faith | สะพานแห่งศรัทธา

Play Video
ซาการียา แม, อัมมัร มะลาเฮง, อิลหาม มะนะแล

The Bridge of Faith | สะพานแห่งศรัทธา

เรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่สมาชิกมีความหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา และความแตกต่างทางศาสนา แต่ต้องมาทำสารคดีร่วมกัน แน่นอน การปฏิสัมพันธ์กันย่อมมีทั้งความขัดแย้ง ความเห็นต่าง ความไม่เชื่อและไม่ใช่ต่อกันและกัน หนังเรื่องนี้จะบอกให้เรารู้ว่าพวกเขาจะมีวิธีขัดกันฉันมิตรอย่างไร [ภาพยนตร์สั้นจากโครงการขัดกันฉันมิตร]