The Adventure of Keankaew

Play Video
ธันยภัส กาหลง, ฉัตรตะวัน ผดุงเกียรติศักดิ์, ทิวไม้ ดะห์ลัน

The Adventure of Keankaew

A fantasy tale book is about to get sold, a young girl must find a way to read its finale. หนังสือนิทานแสนรักกำลังจะถูกขายไป เด็กน้อย [ แก่นแก้ว ] จำต้องหาหนทางที่จะได้อ่านตอนจบของเรื่องราวให้ได้