The 12 Minute Rule

Play Video
พริมา ศิริวสุนธรา

The 12 Minute Rule

บทสนทนาสมตติของคู่รักคู่หนึ่ง ระหว่างทางเลือกของความผิดถูก ความแน่นอน และความไม่แน่นอนของชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นบนความเจ็บปวดที่หลีกหนีไม่ได้ของผู้หญิง