Side Dish

Play Video
เปรม ผลิตผลการพิมพ์

Side Dish

เรื่องราวของสองน้องที่เข้ามาในร้านอาหารและกินเหลือ พี่ชายและบริกรจึงเข้ามาสั่งสอนไปยังเบื้องลึกของจิตใจ