Insan Berguna

Play Video
ชารีฟ ดามูซอ

Insan Berguna

การถ่ายทอดชีวิตคนมลายู ตั้งเเต่เช้าถึงค่ำ ว่าเขาทำอะไรบาง เล่นอะไรบาง ได้ประโยชน์อะไรบาง ผ่านบทเพลง