Guide ไกลดอย

Play Video
พลอยชมพู สินทรัพย์

Guide ไกลดอย

ชีวิตประจำวันของเด็กชายไกด์และเรื่องเล่าจากแรงงานชาวกะเหรี่ยงที่เดินทางไกลบ้านมาทำงานไกลดอย