From The Road

Play Video
ณัฐรภา โชติคณาลภัส

From The Road

เรื่องราวชีวิตและมุมมองของแมวจรจัดที่ต้องใช้ชีวิตให้อยู่รอดในเมืองที่เรียกว่า ‘กรุงเทพ’