Byou เบียว งี้ใช่ไหมที่เรียกว่าเบียว

Play Video
ภัทรธคุณ อภิธนายศกร

Byou เบียว งี้ใช่ไหมที่เรียกว่าเบียว

คุณคิดว่า ‘เบียว’ คืออะไร การกระทำ นิสัย หน้าตา? หนังสั้นเรื่องนี้จะบอกให้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไร