30 เปอร์เซ็นต์

Play Video
สรวิชญ์ ดวนใหญ่

30 เปอร์เซ็นต์

วิศวกรคนหนึ่งที่ได้ทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นการสอดแทรกเนื้อหาสถานการณ์ในปัจจุบันเข้าไปเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องพบเจอในปัจจุบัน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ และงานที่วิศวกรคนนี้ได้รับผิดชอบเป็นโครงการใหญ่ เพียงแค่ค่าวัสดุก็มีมูลค่าถึงหลักร้อยล้าน แต่ปรากฏว่าผู้จัดการบริษัทที่วิศวกรคนนั้นสังกัดอยู่ กลับมาชักชวนให้วิศวกรคนนั้นกระทำในสิ่งไม่ดี