เกมล่าท้ามาร

Play Video
ธวัลหทัย ไชยพร

เกมล่าท้ามาร

กลุ่มนักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมายแต่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เข้าใจผิดในการสื่อสาร จึงทำให้งานที่ออกมาสุดท้ายมีความผสมผสานกันเละเทะอย่างไม่น่าให้อภัย