พี่น้อง น.ผู้เกิดร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

Play Video
สกุลรัตน์ เชื้อหนองปรง

พี่น้อง น.ผู้เกิดร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

การสูญเสียนำมาซึ่งความเจ็บปวดไม่สิ้นสุด